Aanmelden

Aanmelden als lid van onze vereniging kan door het inschrijfformulier in te vullen dat achter in de informatiefolders voor de jeugd en voor de senioren is opgenomen. Senioren zijn die leden die tijdens het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn/worden en/of in de seniorencompetitie spelen.

Aanmelden kan alleen schriftelijk, bij het secretariaat van de vereniging. Bij jeugdleden dient het aanmeldingsformulier ondertekend te worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Aanmelden kan op ieder willekeurig moment tijdens het verenigingsjaar; bij LBC loopt dit van 1 augustus tot en met 31 juli. Wanneer vóór 1 juli geen bericht van afmelding is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend voor een heel verenigingsjaar verlengd.

Op het inschrijfformulier verklaart het nieuwe lid dat hij/zij akkoord gaat met het huishoudelijk reglement. Dit reglement vind je elders op deze website. In dit reglement is onder meer vermeld dat de vereniging geen blessure- en ziekteregeling kent. Dit betekent dat in geval van blessure of ziekte geen restitutie van de contributie plaatsvindt. De argumenten hiervoor vind je hier.

Privacy beleid

Het privacy beleid van LBC voldoet aan de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die via het inschrijfformulier worden verstrekt, worden verwerkt en gebruikt conform dit privacy beleid, zoals vastgelegd in AVG verklaring en privacy beleid LBC.

Duo-lidmaatschap bij LBC

Regelmatig komt het voor dat echtparen/partners graag (weer) willen badmintonnen, maar dat zij niet tegelijkertijd kunnen komen bijvoorbeeld vanwege oppas. Voor deze situaties kent LBC het duo-lidmaatschap, dat echtparen/partners onder voorwaarden in de gelegenheid stelt om als duo lid te worden van onze vereniging.

Voorwaarde is dat er gekozen wordt voor badmintonnen òf op dinsdag- òf op donderdagavond en dan slechts één van de partners in een week. Beide partners worden afzonderlijk ingeschreven bij LBC en bij BN en krijgen een eigen spelerslabel.
De kosten voor het duo-lidmaatschap bedragen jaarlijks 1x basiscontributie + 2x bondsbijdrage en eenmalig 2x inschrijfgeld.

Regeling incidenteel spelende gasten

Een enkele keer komt er een verzoek van een LBC-lid om af en toe of gedurende een korte periode een gast/introducé mee te laten badmintonnen, die in principe niet de intentie heeft om lid te worden van onze club.

Om aan dit verzoek te kunnen voldoen en om de administratieve inspanningen beperkt te houden, is de volgende regeling ontwikkeld. Gasten/introducés kunnen incidenteel op de dinsdag- en donderdagavond meespelen bij LBC, onder de volgende voorwaarden:

  • Uitsluitend op uitnodiging van een bestaand lid (deze doet de begeleiding);
  • Vooraf verzoek indienen bij info@leusderbc.nl;
  • Na instemming: € 6,- per keer meespelen, maximaal 10x per seizoen;
  • Per 2 maanden wordt gedeclareerd volgens opgave van de secretaris.

Deze mogelijkheid is er vooralsnog alleen voor senioren, niet voor jeugdspelers.

Als vereniging gaan we er daarbij van uit dat onze clubleden zelf het onderscheid kunnen maken tussen (betalende) spelers die alleen maar af en toe willen meespelen, zonder de intentie om lid te worden van onze club, en (niet betalende) spelers die een paar keer mee willen spelen met wèl de intentie om lid te worden.